Translate

divendres, 31 de gener del 2020

El personal TISOC participa a les accions pel Dia Escolar de la No-Violència i la Pau

Com cada any, el dia 30 de gener, els centres escolars celebraren el DENIP


A l'IES Felanitx, entre d'altres activitats com la lectura del Manifest per la Pau, la decoració del vestíbul amb arranjaments florals i niguls amb desitjos de pau i un mural humà amb la paraula PAU, vàrem celebrar aquest dia.
dijous, 23 de gener del 2020

Memòria TISOC del curs 2018-2019

Publicació de la Memòria d'acompliment d'objectius del personal Tècnic d'Intervenció Sociocomunitària (TISOC) del curs 2018-2019 


La memòria està disponible a la plana web de la Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació de la Conselleria d'Afers Socials i Esports al següent enllaç: http://www.caib.es/sites/tisoc/ca/memaria_-_tisoc_2018-2019/Aquest curs s’ha comptat amb un total de 19 TISOC: 18 adscrits a 18 IES i una TISOC amb funcions de coordinació.


Illa
Centre
Curs 2017/18
Curs 2018/19
Mallorca
IES Aurora Picornell


IES Antoni Maura


IES Josep Sureda i Blanes


IES Juníper Serra


IES Manacor


IES Pau Casesnoves


IES Francesc de Borja Moll


IES Can Peu Blanc


IES Son Ferrer


IES Felanitx


IES Calvià


IES Llucmajor


Menorca
IES Pasqual Calbó i Caldés


IES Josep Maria Quadrado


Eivissa
IES Algarb


IES Sa Serra


IES Sa Colomina


IES Santa Maria d’EivissaEl personal TISOC durant el curs 2018/2019 ha desenvolupat un total de 48 programes d'actuació d'entre els següents:

  • Programa 1. Assetjament escolar
  • Programa 2. Prevenció de l'absentisme escolar
  • Programa 3. Atenció a l'alumnat amb indicadors de risc social
  • Programa 4. Desenvolupament del Pla d'acció tutorial
  • Programa 5. Dinamització del treball comunitari i sociocultural en el marc escolar
La intervenció dels TISOC es basa en els programes que contemplen actuacions individuals, grupals i comunitàries. La incidència de la intervenció individual és:


INCIDÈNCIA DE LA INTERVENCIÓ DEL PERSONAL TISOC 
IES
Alumnes matriculats
Alumnes d'ESO
Alumnes atesos pel personal TISOC
Alumnes d'ESO atesos pel personal TISOC
% d’alumnes atesos pel personal TISOC
% d’alumnes d’ESO atesos pel personal TISOC
IES JUNÍPER SERRA
1407
309
68
68
4,83%
22,01%
IES AURORA PICORNELL
228
135
67
67
29,39%
49,63%
IES JOSEP SUREDA I BLANES
713
481
119
119
16,69%
24,74%
IES ANTONI MAURA
1504
346
93
91
6,18%
26,30%
IES PAU CASESNOVES
949
426
51
51
5,37%
11,97%
IES MANACOR
1158
466
119
111
10,28%
23,82%
IES JOSEP MARIA QUADRADO
654
434
-
-
-
-
IES PASQUAL CALBÓ
730
357
34
30
4,66%
8,40%
IES ALGARB
811
376
74
70
9,12%
18,62%
IES SA SERRA
467
310
49
42
10,49%
13,55%
IES SANTA MARIA D'EIVISSA
575
352
68
68
11,83%
19,32%
IES SA COLOMINA
684
445
93
90
13,60%
20,22%
IES FRANCESC DE BORJA MOLL
1517
290
78
77
5,14%
26,55%
IES SON FERRER
504
325
50
42
9,92%
12,92%
IES CALVIÀ
1096
612
39
39
3,56%
6,37%
IES FELANITX
799
532
90
90
11,26%
16,92%
IES LLUCMAJOR
954
560
48
37
5,03%
6,61%
IES CAN PEU BLANC
704
578
59
59
8,38%
10,21%
TOTAL
15454
7334
1199
1151
9,75%
18,72%Conclusions de la memòria:

El curs 2018-2019 és el segon curs de funcionament del projecte TISOC. Respecte del curs anterior, s’ha fet una ampliació de 10 a 19 professionals TISOC: 18 adscrits a un IES cadascun i 1 amb funcions de coordinació. Hi ha diferències considerables en el procés de desenvolupament dels projectes d’intervenció als centres entre els TISOC de segon any al centre i els TISOC que s’han incorporat a l’inici d’aquest curs escolar. L’adaptació dels nous professionals als centres i dels centres a una figura nova és un procés clau. El primer curs, com destaca la memòria del curs anterior, serveix perquè el centre educatiu conegui les possibilitats de treball de la figura de l’educador o educadora social en l’àmbit formal i perquè l’educador o educadora social conegui el funcionament i l’organització del centre educatiu, i així poder definir funcions específiques i establir estratègies d’actuació conjuntes. Durant aquest procés, es fa necessària la intervenció més persistent de la coordinació del projecte per encaixar la figura a l’institut mitjançant suport tècnic als professionals i l’aclariment de funcions als instituts.

En el cas dels TISOC que continuen als centres el procés d’adaptació dels quals ja es va fer durant el curs anterior, aquest segon curs ha suposat la consolidació de les funcions dels professionals. Tots els centres han optat per la continuació dels mateixos programes d’actuació i, per tant, s’han valorat positivament les intervencions iniciades el curs anterior. Això coincideix també amb les valoracions dels TISOC, els quals consideren que la figura ja està integrada en l’engranatge del centre, que hi han trobat el seu propi espai. En aquest sentit, esmenten que el TISOC s’ha convertit en una figura de referència al centre per a l’alumnat i el professorat que cerca cobrir unes determinades necessitats, això està vinculat a una consideració més gran per part dels professionals dels centres de les propostes que fan.

La incorporació de la figura del TISOC i la seva adaptació no afecta només l’àmbit del centre educatiu, també implica els recursos del territori en el qual es troba, ja que la metodologia de feina dels TISOC és en xarxa i col·laborativa amb els recursos externs. Durant aquest curs també hi ha hagut més col·laboració dels TISOC amb professionals de recursos externs gràcies a un major coneixement mutu entre uns professionals i altres.

La figura de la coordinadora ha permès més seguiment dels projectes d’intervenció als centres, s’ha intensificat el suport tècnic ofert als TISOC gràcies a les reunions de coordinació mensuals i a la facilitat d’accés a la persona que ha exercit la coordinació. A més, ha suposat més comunicació entre les dues conselleries responsables i un suport a les dues tècniques referents d’ambdues. També ha facilitat la revisió del projecte mitjançant una valoració més àmplia, tenint en compte més agents implicats: el personal TISOC, els centres educatius amb personal TISOC adscrit, els recursos externs amb els quals ha col·laborat el personal TISOC i l’alumnat amb el qual ha intervingut el personal TISOC.

Les valoracions de la figura del TISOC per part dels agents implicats són molt positives, i les propostes de millora, molt interessants per tenir en compte. Els centres educatius destaquen la millora que suposa en la intervenció amb alumnat en risc social i absentista, gràcies a la qualificació idònia dels professionals, a la flexibilitat horària, que permet actuacions immediates, i a l’accessibilitat dels professionals per a tota la comunitat educativa i entorn comunitari. A més, qualifiquen la incorporació de la figura als centres de necessària o imprescindible i expressen la seva preocupació per la continuïtat del projecte. Els alumnes amb els quals els TISOC han intervingut valoren molt positivament la seva tasca i l’ajuda rebuda per part del professional en relació amb temes molt diversos, com són la gestió i el control emocional, la cerca de recursos formatius i laborals i d’oci, l’assumpció de responsabilitats i la resolució de conflictes. A més, aporten una sèrie de temàtiques que preocupen els joves en les quals el TISOC els podria ajudar (relacions interpersonals, xarxes socials, trastorns mentals…) i demanen la continuïtat del professional al centre. Finalment, els professionals de recursos externs valoren molt positivament la incorporació de la figura del TISOC als centres, les funcions que desenvolupa i les millores que aporta quant a la coordinació i la col·laboració amb els instituts. Destaquen la importància de la coordinació per evitar duplicitats i fer actuacions conjuntes o amb els mateixos objectius per millorar l’efectivitat. Consideren que la figura és fonamental, perquè aporta una mirada més integral de l’alumnat dins el centre i, per tant, és necessari consolidar-la per mantenir-la.

Presentació TISOC

El projecte TISOC és fruit d'un acord de col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i la Conselleria d'Ed...