Translate

dimecres, 14 d’octubre del 2020

Atorguen el 2n premi del V Concurs d'Activitats de Prevenció de la Violència de Gènere Desenvolupades en Institucions Educatives no Universitàries

La TISOC, Mayte López, va ser una de les principals impulsores del projecte de Coeducació al centre
Enllaç al lloc web de Coeducació a l'IES Manacor on podeu trobar totes les activitats que varen desenvolupar, així com els objectius del projecte i tots els continguts que s'han treballat.
dimarts, 12 de maig del 2020

Projecte comunitari d'art urbà a la barriada de Nou Llevant

Les TISOC dels instituts de Nou Llevant de Palma, des de la xarxa socieducativa de la barrida, impulsen un projecte comunitari d'art urbà


Durant l’any 2019 des de la Xarxa Socioeducativa de Llevant Sud es van realitzar dos estudis per saber si els infants i joves que participen en les activitats comunitàries són residents de la zona i/o estudien en un dels centre educatius de la barriada. També es va analitzar l’oferta d’activitats proposades des de les entitats/serveis per poder concretar la població a qui més es dirigien i la franja d’horaris durant les quals s’oferien.

La mostra total de l’estudi va ser de 478 infants/joves i els resultats mostraren que:
 • Un % majoritari viu a altres barriades fora de Nou Llevant i La Soledat.
 • La franja d’edats amb més opcions d’accés a activitats obertes és de 6 a 13 anys, on s’observa un increment extra en la franja de 11 a 13 anys.
 • L’horari més concorregut per la realització d’activitats és de 16 h a 18 h i els dies amb més oferta d’activitats per a infants i joves és de dilluns a dijous.

L’equip professional, per tal d’afavorir la cobertura socioeducativa de la població de Nou Llevant i La Soledat, pretén prioritzar que els joves estiguin connectats amb la barriada, ja sigui a través del centre educatiu o a través de la seva zona de residència. 

A  partir de les dades obtingudes en els estudis i anàlisi, l’equip socioeducatiu de la Xarxa de Llevant Sud, es va replantejar per al curs 2019/2020 una actuació en conjunt amb una vessant comunitària, dirigida des dels centres educatius de secundària a través de la figura de les TISOC (Educadores Socials) dels IES Nou Llevant, Aurora Picornell i Antoni Maura, a través del Projecte d’Art-Urbà.

L’objectiu, a nivell general, consistí en promoure i facilitar a l’alumnat de secundària dels IES que formen part de la Xarxa Socioeducativa de Llevant, el sentiment d’identificació i participació comunitària a través de l’art urbà com a eina d’accés a la realitat i anàlisi crític de la situació com a forma de reivindicació.
Com objectius més específics tenim que, per una banda, i en relació amb la població i la barriada:

 1. Iniciar intervencions aproximades a la realitat i enfocades a la població juvenil vinculats a la barriada de Llevant Sud justificat a partir de les conclusions dels anàlisis duts a terme.
 2. Facilitar als joves l’accés als projectes comunitaris a través d’ofertes adaptades als seus interessos i punts fixes d’inscripció.
 3. Identificar (amb els joves participants) els factors negatius de la barriada que influencien negativament a la cohesió residencial i comunitària.

I per altra banda, i
en relació amb les entitats/serveis socioeducatives:

 1. Visibilitzar la figura de TISOC als centres educatius de secundària com a figura referent socioeducativa i pont cap a l’àmbit individual i/o comunitari.
 2. Augmentar la participació d’entitats/serveis de la barriada per afavorir projectes conjunts i vincular amb els joves.
 3. Treballar en xarxa amb les entitats/serveis socioeducatives de la barriada per a facilitar projectes comunitaris i donar-se a conèixer als joves.

Aquest projecte es va centrar en l’art urbà com a eina transformadora de la realitat (individual i comunitària), modulant-se en tres eixos (Pintura-Graffitis – Ball-Dansa – Cant-Rap) que es van desenvolupar a través d'1 sessió mensual donant lloc a un total de 3 sessions d’activitats teòrico-pràctiques.


 ACTIVITATS DE PINTURA – GRAFFITIS 


 • Sessions dins dels IES en relació a la creació i sentiment de la pintura urbana
 • Visites d’artistes d’art urbà (pintura/graffitis) com a figura referent
 • Sortides per a la comprensió de l’art urbà (Graffitis amb missatges de crítica social per la barriada) i posterior taller de reflexió i debat
 • Sessions socioeducatives d’identificació de zones conflictives i de protecció de la barriada
ACTIVITATS DE BALL – DANSA 

 • Sessions dins dels IES o Casal de Barri en relació a la creació i sentiment del ball dansa
 • Visites d’artistes de danses urbanes com a figura referent per extreure dubtes i motivacions
 • Tallers de “dansa urbana” amb missatges socials / reivindicatius amb vesant comunitària
 • Tallers de dansa urbana amb música sense masclismes/sexismes


 ACTIVITATS DE CANT - RAP/TRAP 


 • Sessions dins dels IES en relació a la creació i sentiment de les lletres del RAP
 • Tallers de creació de lletres amb valors/ètics amb artistes del RAP
 • Tallers de creació de bases/produccions de sons amb Monitors professionals
 • Visites d’artistes de rap/trap com a figura referent per extreure dubtes i motivacionsdilluns, 27 d’abril del 2020

L'equip de professionals TISOC elabora un document divulgatiu del Protocol de detecció i notificació de situacions de risc social durant la suspensió de l'activitat educativa presencial de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca

Els educadors i les educadores socials, amb la intenció de sensibilitzar el personal docent sobre la necessitat de la detecció i intervenció en les situacions de risc social que viu l'alumnat durant el confinament, així com el procediment a seguir per notificar-les als serveis pertinents des dels centres educatius, ha elaborat un document divulgatiu del Protocol establert per la Conselleria

dijous, 16 d’abril del 2020

L'equip TISOC ens reunim en videoconferència

La reunió en videoconferència ens permet compartir bones pràctiques i dificultats sorgides a causa de la suspensió de l'activitat educativa presencial durant la qual realitzam les nostres funcions mitjançant teletreballdimarts, 7 d’abril del 2020

Tutorials de Youtube per facilitar l'accés a les feines a l'IES Son Ferrer

El TISOC del centre ha elaborat tutorials de Youtube perquè els i les alumnes puguin arribar a les tasques escolars que el professorat penja a diferents plataformes


Per a poder ajudar a l’alumnat i a les famílies, l’IES Son Ferrer, ha elaborat uns tutorials que expliquen com arribar a diversos espais virtuals necessaris per fer les tasques encomanades.

Com entrar al web del centre, on hi ha penjades totes les feines a fer, els correus electrònics dels professors, circulars informatives… Com arribar a aplicacions com el Google Classroom i al Moodle, aules virtuals que necessiten els alumnes per fer algunes de les feines. Aquest és l’objectiu dels tutorials, oferir una solució visual per ajudar a les famílies.

La fórmula utilitzada ha estat gravar aquests tutorials i penjar-los al Youtube. Després, s’ha ofert l’enllaç per diversitat de vies per a què tothom que ho necessiti hi pugui tenir accés.

dilluns, 6 d’abril del 2020

Proposta per treballar amb grups l'assetjament escolar a l'IES Josep Sureda i Blanes

El TISOC del centre va proposar l'activitat de prevenció de l'assetjament escolar a la Comissió de Convivència qui va acceptar-la per dur-la a terme als grups-classe


L'activitat es concreta en:
 1.     Adaptació del cartell sobre assetjament escolar proposat per www.libresdebullying.com.ar
 2.     Visualització del capítol Víctor el becado de la serie "La Rosa de Guadalupe" que mostra una situació d’assetjament escolar per motiu d’estatus socioeconòmic. https://www.youtube.com/watch?v=1ImDl1Nhedo
 3.     Activitat per petits grups d’ordenar temporalment escenes mitjançant fotogrames del capítol amb l'objectiu de afavorir la comprensió del capítol.
 4.     A partir de fotografies de cada personatge del capítol, l’alumnat identifica la funció de cada un dels protagonistes.
 5.     Una vegada identificades les funcions, es mostra l’esquema del model d’Olweus d’assetjament escolar amb cada un dels personatges associat a cada tipus de protagonista del model.
 6.     Es mostra el cartell i, asseguts en cercle, es convida a l’alumnat que conti algun cas que coneguin. d'assetjament escolar, agafant algun exemple del cartell.
 7.     Per acabar, es fa un resum de la sessió i es tanca deixant una pregunta per a la reflexió individual: I tu, quin personatge voldries ser?

Es va realitzar amb un grup de 1r d’ESO i el resultat, a partir de les opinions posteriors de l’alumnat, va ser positiu. En aquest cas, no vàrem comptar amb el cartell, però es varen realitzar la resta de passes.  

En poder tornar a classe, reprendrem el projecte per tal d’executar-lo amb la resta de grups.

El TISOC de l'IES Son Ferrer elabora un document informatiu per a les famílies sobre els recursos del centre durant l'activitat educativa no presencial

L’IES Son Ferrer ha creat un document informatiu per a I’aIumnat i Ies famíIies que recuII eIs IIocs web necessaris durant aquest període de confinament, en reIació a Ies tasques acadèmiques.


La idea és tenir tota Ia informació en un soI fuII per així faciIitar Ia feina a I’aIumnat i Ies seves famíIies. S’han indicat tots eIs enIIaços necessaris per arribar a Ies tasques que tenen eIs aIumnes aquests dies, a més d’oferir un número de teIèfon de suport per acIarir dubtes.

EI fuII informatiu està escrit en cataIà, casteIIà i angIès i s’ha distribuït de totes Ies formes possibIes: correu, Whatsapp, Instagram… amb Ia intenció d’arribar aI màxim de famíIies possibIe.


Presentació TISOC

El projecte TISOC és fruit d'un acord de col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i la Conselleria d'Ed...