Translate

dimecres, 14 d’octubre del 2020

Atorguen el 2n premi del V Concurs d'Activitats de Prevenció de la Violència de Gènere Desenvolupades en Institucions Educatives no Universitàries

La TISOC, Mayte López, va ser una de les principals impulsores del projecte de Coeducació al centre
Enllaç al lloc web de Coeducació a l'IES Manacor on podeu trobar totes les activitats que varen desenvolupar, així com els objectius del projecte i tots els continguts que s'han treballat.
dimarts, 12 de maig del 2020

Projecte comunitari d'art urbà a la barriada de Nou Llevant

Les TISOC dels instituts de Nou Llevant de Palma, des de la xarxa socieducativa de la barrida, impulsen un projecte comunitari d'art urbà


Durant l’any 2019 des de la Xarxa Socioeducativa de Llevant Sud es van realitzar dos estudis per saber si els infants i joves que participen en les activitats comunitàries són residents de la zona i/o estudien en un dels centre educatius de la barriada. També es va analitzar l’oferta d’activitats proposades des de les entitats/serveis per poder concretar la població a qui més es dirigien i la franja d’horaris durant les quals s’oferien.

La mostra total de l’estudi va ser de 478 infants/joves i els resultats mostraren que:
 • Un % majoritari viu a altres barriades fora de Nou Llevant i La Soledat.
 • La franja d’edats amb més opcions d’accés a activitats obertes és de 6 a 13 anys, on s’observa un increment extra en la franja de 11 a 13 anys.
 • L’horari més concorregut per la realització d’activitats és de 16 h a 18 h i els dies amb més oferta d’activitats per a infants i joves és de dilluns a dijous.

L’equip professional, per tal d’afavorir la cobertura socioeducativa de la població de Nou Llevant i La Soledat, pretén prioritzar que els joves estiguin connectats amb la barriada, ja sigui a través del centre educatiu o a través de la seva zona de residència. 

A  partir de les dades obtingudes en els estudis i anàlisi, l’equip socioeducatiu de la Xarxa de Llevant Sud, es va replantejar per al curs 2019/2020 una actuació en conjunt amb una vessant comunitària, dirigida des dels centres educatius de secundària a través de la figura de les TISOC (Educadores Socials) dels IES Nou Llevant, Aurora Picornell i Antoni Maura, a través del Projecte d’Art-Urbà.

L’objectiu, a nivell general, consistí en promoure i facilitar a l’alumnat de secundària dels IES que formen part de la Xarxa Socioeducativa de Llevant, el sentiment d’identificació i participació comunitària a través de l’art urbà com a eina d’accés a la realitat i anàlisi crític de la situació com a forma de reivindicació.
Com objectius més específics tenim que, per una banda, i en relació amb la població i la barriada:

 1. Iniciar intervencions aproximades a la realitat i enfocades a la població juvenil vinculats a la barriada de Llevant Sud justificat a partir de les conclusions dels anàlisis duts a terme.
 2. Facilitar als joves l’accés als projectes comunitaris a través d’ofertes adaptades als seus interessos i punts fixes d’inscripció.
 3. Identificar (amb els joves participants) els factors negatius de la barriada que influencien negativament a la cohesió residencial i comunitària.

I per altra banda, i
en relació amb les entitats/serveis socioeducatives:

 1. Visibilitzar la figura de TISOC als centres educatius de secundària com a figura referent socioeducativa i pont cap a l’àmbit individual i/o comunitari.
 2. Augmentar la participació d’entitats/serveis de la barriada per afavorir projectes conjunts i vincular amb els joves.
 3. Treballar en xarxa amb les entitats/serveis socioeducatives de la barriada per a facilitar projectes comunitaris i donar-se a conèixer als joves.

Aquest projecte es va centrar en l’art urbà com a eina transformadora de la realitat (individual i comunitària), modulant-se en tres eixos (Pintura-Graffitis – Ball-Dansa – Cant-Rap) que es van desenvolupar a través d'1 sessió mensual donant lloc a un total de 3 sessions d’activitats teòrico-pràctiques.


 ACTIVITATS DE PINTURA – GRAFFITIS 


 • Sessions dins dels IES en relació a la creació i sentiment de la pintura urbana
 • Visites d’artistes d’art urbà (pintura/graffitis) com a figura referent
 • Sortides per a la comprensió de l’art urbà (Graffitis amb missatges de crítica social per la barriada) i posterior taller de reflexió i debat
 • Sessions socioeducatives d’identificació de zones conflictives i de protecció de la barriada
ACTIVITATS DE BALL – DANSA 

 • Sessions dins dels IES o Casal de Barri en relació a la creació i sentiment del ball dansa
 • Visites d’artistes de danses urbanes com a figura referent per extreure dubtes i motivacions
 • Tallers de “dansa urbana” amb missatges socials / reivindicatius amb vesant comunitària
 • Tallers de dansa urbana amb música sense masclismes/sexismes


 ACTIVITATS DE CANT - RAP/TRAP 


 • Sessions dins dels IES en relació a la creació i sentiment de les lletres del RAP
 • Tallers de creació de lletres amb valors/ètics amb artistes del RAP
 • Tallers de creació de bases/produccions de sons amb Monitors professionals
 • Visites d’artistes de rap/trap com a figura referent per extreure dubtes i motivacionsdilluns, 27 d’abril del 2020

L'equip de professionals TISOC elabora un document divulgatiu del Protocol de detecció i notificació de situacions de risc social durant la suspensió de l'activitat educativa presencial de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca

Els educadors i les educadores socials, amb la intenció de sensibilitzar el personal docent sobre la necessitat de la detecció i intervenció en les situacions de risc social que viu l'alumnat durant el confinament, així com el procediment a seguir per notificar-les als serveis pertinents des dels centres educatius, ha elaborat un document divulgatiu del Protocol establert per la Conselleria

dijous, 16 d’abril del 2020

L'equip TISOC ens reunim en videoconferència

La reunió en videoconferència ens permet compartir bones pràctiques i dificultats sorgides a causa de la suspensió de l'activitat educativa presencial durant la qual realitzam les nostres funcions mitjançant teletreballdimarts, 7 d’abril del 2020

Tutorials de Youtube per facilitar l'accés a les feines a l'IES Son Ferrer

El TISOC del centre ha elaborat tutorials de Youtube perquè els i les alumnes puguin arribar a les tasques escolars que el professorat penja a diferents plataformes


Per a poder ajudar a l’alumnat i a les famílies, l’IES Son Ferrer, ha elaborat uns tutorials que expliquen com arribar a diversos espais virtuals necessaris per fer les tasques encomanades.

Com entrar al web del centre, on hi ha penjades totes les feines a fer, els correus electrònics dels professors, circulars informatives… Com arribar a aplicacions com el Google Classroom i al Moodle, aules virtuals que necessiten els alumnes per fer algunes de les feines. Aquest és l’objectiu dels tutorials, oferir una solució visual per ajudar a les famílies.

La fórmula utilitzada ha estat gravar aquests tutorials i penjar-los al Youtube. Després, s’ha ofert l’enllaç per diversitat de vies per a què tothom que ho necessiti hi pugui tenir accés.

dilluns, 6 d’abril del 2020

Proposta per treballar amb grups l'assetjament escolar a l'IES Josep Sureda i Blanes

El TISOC del centre va proposar l'activitat de prevenció de l'assetjament escolar a la Comissió de Convivència qui va acceptar-la per dur-la a terme als grups-classe


L'activitat es concreta en:
 1.     Adaptació del cartell sobre assetjament escolar proposat per www.libresdebullying.com.ar
 2.     Visualització del capítol Víctor el becado de la serie "La Rosa de Guadalupe" que mostra una situació d’assetjament escolar per motiu d’estatus socioeconòmic. https://www.youtube.com/watch?v=1ImDl1Nhedo
 3.     Activitat per petits grups d’ordenar temporalment escenes mitjançant fotogrames del capítol amb l'objectiu de afavorir la comprensió del capítol.
 4.     A partir de fotografies de cada personatge del capítol, l’alumnat identifica la funció de cada un dels protagonistes.
 5.     Una vegada identificades les funcions, es mostra l’esquema del model d’Olweus d’assetjament escolar amb cada un dels personatges associat a cada tipus de protagonista del model.
 6.     Es mostra el cartell i, asseguts en cercle, es convida a l’alumnat que conti algun cas que coneguin. d'assetjament escolar, agafant algun exemple del cartell.
 7.     Per acabar, es fa un resum de la sessió i es tanca deixant una pregunta per a la reflexió individual: I tu, quin personatge voldries ser?

Es va realitzar amb un grup de 1r d’ESO i el resultat, a partir de les opinions posteriors de l’alumnat, va ser positiu. En aquest cas, no vàrem comptar amb el cartell, però es varen realitzar la resta de passes.  

En poder tornar a classe, reprendrem el projecte per tal d’executar-lo amb la resta de grups.

El TISOC de l'IES Son Ferrer elabora un document informatiu per a les famílies sobre els recursos del centre durant l'activitat educativa no presencial

L’IES Son Ferrer ha creat un document informatiu per a I’aIumnat i Ies famíIies que recuII eIs IIocs web necessaris durant aquest període de confinament, en reIació a Ies tasques acadèmiques.


La idea és tenir tota Ia informació en un soI fuII per així faciIitar Ia feina a I’aIumnat i Ies seves famíIies. S’han indicat tots eIs enIIaços necessaris per arribar a Ies tasques que tenen eIs aIumnes aquests dies, a més d’oferir un número de teIèfon de suport per acIarir dubtes.

EI fuII informatiu està escrit en cataIà, casteIIà i angIès i s’ha distribuït de totes Ies formes possibIes: correu, Whatsapp, Instagram… amb Ia intenció d’arribar aI màxim de famíIies possibIe.


dimecres, 1 d’abril del 2020

Bona pràctica de tutoria per a la gestió emocional en temps de coronavirus a l'IES Aurora Picornell

La TISOC de l'IES Aurora Picornell vol compartir la dinàmica que ha posat en pràctica una tutora del centre:

El testimoni que dona la paraula als cercles de tutoria segueix rodant entre els i les alumnes del grup i la seva tutora a través del Classroom per enviar desitjos a la resta de companys i companyesAquests dies de confinament no són fàcils per a ningú. Els centres escolars, professorat i alumnat han hagut d'adaptar-se a aquesta situació, adaptant les metodologies i les tasques per continuar la docència de manera no presencial. No s'avança temari, només es reforcen els continguts assolits durant el curs. Els deures i el professorat s'han convertit alhora en un motiu d'exigència i preocupació però al mateix temps una "via de fugida" per a infants i joves que poden evadir-se un moment de la realitat. En aquests moments és important no perdre de vista la gestió de les emocions, tenir en compte la vulnerabilitat dels alumnes i fer un acompanyament emocional esdevé imprescindible.


A l'IES Aurora Picornell aquests dies més que mai, adapten les seves tasques sense perdre de vista aquest objectiu. Avui vull compartir una dinàmica d'una companya, Ruth Muñoz, creada per a la seva tutoria. Na Ruth proposa una activitat al Classroom anomenada “La Resistència” (va triar aquest nom en homenatge a la disfressa que els va donar el 1r premi al Carnestoltes de l’institut) on mitjançant el fil conductor de n’Elmer (testimoni emprat als cercles de l’aula) vol transmetre un missatge d’ànim a tot l’alumnat perquè resistirem al Covid (i a la vida, en general). 


<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


N’Elmer és a ca nostra!


A n’Elmer li agrada molt rodar món, passar per mans de nines i de nins que quan l’agafen en braços poden expressar allò que volen, allò que senten. Això és el que fa més feliç a n’Elmer.


N’Elmer és a casa i no pot sortir. Tot i que ho entén, n’Elmer enyora sentir les vostres paraules. Li he fet una foto perquè recordeu que tots i totes, cadascú i cadascuna de nosaltres amb el nostre color formam part de n’Elmer i que totes i totes som com n’Elmer diferents a la resta d’elefants i elefantes i únics!
Aquesta setmana com a activitat de tutoria, vos suggeresc que imagineu que teniu n’Elmer a la mà i que fem un cercle amb totes les altres companyes i companys de classe. El farem viatjar de casa en casa de tots els alumnes i les alumnes de primer B. La pregunta que vos propós simplement és que contesteu: Què li desitjau a la resta de companys i companyes que estan a ca seva?


Podeu fer el vostre comentari responent a aquesta entrada.


Començ jo: Us desitj que pogueu gaudir de llegir un bon llibre, una horabaixa sense pressa.


I tu, què li desitges als teus companys i les teves companyes?


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Aquestes són algunes de les respostes de l'alumnat:


dilluns, 30 de març del 2020

Mesures inclusives durant la situació d’alerta sanitària, per incloure tot l’alumnat i en especial els i les alumnes en situació de vulnerabilitat social

L'equip d'educadores i educadors socials TISOC ha elaborat un document que recull recomanacions pels centres educatius per facilitarla inclusió de l'alumnat amb situacions de vulnerabilitat 🌈


L’actual crisi sanitària causada per la pandèmia del COVID-19 ha provocat la suspensió de l’activitat educativa presencial i ha suposat grans esforços per part dels centres educatius per adaptar-se a aquesta situació.


L’alumnat que es troba en situació de vulnerabilitat social s’ha vist especialment afectat per aquestes circumstàncies. La vulnerabilitat augmenta a causa de les desigualtats i pot conduir l’alumnat i les seves famílies a una situació d’exclusió social o agreujar la situació de vulnerabilitat en la qual ja es troben.


Més enllà de les dificultats laborals i econòmiques que pugui viure cada família, ens trobem amb un gran obstacle que afecta especialment en aquesta situació. És la bretxa digital, tant amb relació a l’accés com en l’ús de les noves tecnologies, que cada dia estan més presents en el dia a dia acadèmic dels i de les alumnes i que han passat a ser l’eina principal de treball durant aquesta situació.
Les principals dificultats que ens podem trobar per fer-hi front són: alumnes sense internet o ordinador a casa, famílies nombroses que han de compartir ordinador, famílies que pel seu nivell educatiu o dificultat en l’idioma no poden ajudar els seus fills i filles, famílies que ja estan patint les conseqüències econòmiques d’aquesta situació i no estan motivades o no es troben en condicions de donar el suport als seus fills i filles, i alumnes que, malgrat que tinguin mitjans per fer la feina, estan tan desmotivats que no dediquen temps a fer les tasques escolars ni a comunicar-se amb el professorat.
La majoria de l’alumnat no porta bé el fet d’haver de quedar-se a casa, a més, molts no tenen un espai adient d’estudi ni de descans; no acaben d’entendre algunes tasques que se’ls encomana (no els basten les pautes, no són prou autònoms, no tenen els hàbits assolits) i en molts de casos la família no els pot ajudar. Si per les persones adultes ja és difícil, pels i les adolescents també, tenen sentiments de preocupació, ja que senten tots els comentaris, veuen les notícies i noten la nostra ansietat. Ara és temps de gestionar emocions i des dels centres educatius s’ha de facilitar i reforçar en aquest aspecte i no saturar l’alumnat amb tasques acadèmiques. 


Bones pràctiques que s’estan duent a terme en els diferents centres educatius i estan sent primordials per a l’atenció de tots i totes les alumnes i les seves famílies


🔁 Mantenir una coordinació molt estreta entre l’equip educatiu, l’equip directiu i l’equip d’orientació per articular una resposta educativa coherent i unificada, mitjançant correu electrònic, videoconferències o altres canals digitals.
 • Per això, és important mantenir els espais de coordinació (reunions de tutors, reunions d’equip educatiu, reunions de departament…) i comunicació per tal d’unificar esforços i establir les accions a dur a terme per atendre l’alumnat, sobretot tenint present els i les alumnes que es troben en desavantatge per situacions familiars, personals, econòmiques o altres.

🔌 Coordinar-se amb els diferents serveis i entitats de la xarxa territorial per poder articular conjuntament una resposta efectiva i de manera integral a les necessitats de tot l’alumnat (policia, salut, serveis socials, organitzacions del tercer sector…). 

 • Comptar amb la figura del policia tutor per arribar a l’alumnat i famílies que no responen o no compten amb els recursos suficients (per detectar quines són les dificultats que es troben, fer-los arribar material…).

 • I mantenir una coordinació especialment estreta amb els diferents professionals de serveis externs als quals estan vinculats els alumnes del centre (serveis socials, centres de salut, servei de protecció de menors, etc.) per via telefònica, per videoconferència o correu electrònic.

💬 Mantenir contacte amb l’alumnat i les seves famílies, no només per fer seguiment de les tasques acadèmiques sinó de com estan vivint la situació actual de confinament i les conseqüències personals i així poder donar una resposta o orientació específica a les seves necessitats actuals mitjançant telèfon, WhatsApp, correu electrònic, xats, vídeotelefonades… 
 • I emprar tots els mitjans que tenim al nostre abast, al centre i a la xarxa territorial, per contactar amb les famílies i alumnes que no responen als canals de comunicació establerts.
 

Mesures inclusives concretes per atendre tot l’alumnat

📡 Unificar en un sol canal (plana web o alguna altra plataforma) les tasques plantejades als alumnes.
📝✅ Afavorir el treball autònom i autoavaluable.
🔐📄 Adaptar les tasques a realitzar tenint en compte les característiques específiques de l’alumne o alumna, així com la metodologia (formularis on només cal marcar la resposta per facilitar que es pugui fer des del mòbil, possibilitar fer la tasca en paper i enviar-la amb una foto o vídeo, etc.).
📞📺 Facilitar tasques escolars a través de canals no informàtics (telèfon, WhatsApp, televisió, ràdio i altres recursos existents a la llar) per aquells alumnes que no disposen d’ordinadors o connexió a casa per tal de seguir amb la tasca escolar proposada pel professorat.
💡🔎 Crear grups de WhatsApp o Instagram per fer-nos més propers i utilitzar-los per publicar reptes, recursos i activitats educatives de caràcter no tan acadèmic, dirigides a millorar l’estat d’ànim i evadir-se de les possibles tensions que crea l'estat de confinament.
📊📂 Crear materials compartits de registre pel professorat on quedi reflectit si hi ha hagut retroacció dels alumnes a les activitats i propostes realitzades i així poder contactar amb l’alumnat del qual no s’ha obtengut resposta i poder atendre les dificultats que s’estan trobant.
💻 Facilitar aparells electrònics del centre  o que puguin oferir altres serveis o recursos del territori a aquelles famílies que no en disposen.
✉ Tenir actualitzats i de fàcil accés els contactes del professorat, els membres de l’equip directiu i del departament d’orientació a la plana web del centre.
📲 Orientar com utilitzar els recursos existents (com emprar les dades mòbils des dels ordinadors, com emprar les eines de comunicació que no tenen per costum fer-ho com per exemple videoconferències, etc.). 
💌💪 Transmetre missatges positius, d’ànims i de tranquil·litat a l’alumnat i les famílies, tenint en compte les circumstàncies excepcionals que vivim i com poden afectar, a diferents àmbits, a cada una d’elles.
Donar orientacions i fer derivacions a recursos externs per cobrir les necessitats derivades de la situació actual (atur, alimentació, atenció psicològica, atenció sanitària, etc.).
🔊 Penjar a la plana web i difondre els contactes dels serveis i recursos que poden ser d’ajuda en aquest moment, com per exemple el telèfon per a situacions d’emergència social de l’IMAS i el servei d’atenció telefònica a víctimes de violències masclistes:dijous, 26 de març del 2020

La TISOC de l'IES Sa Colomina comparteix una reflexió sobre la situació actual

EN TEMPS DE CORONAVIRUS, LA PART SOCIAL TREMOLAA 26 de març de 2020, en temps de confinament…

La bretxa social en augment, 
mils de treballadors a l’atur, 
on afegir i anomenar la bretxa digital, 
aspecte,
 que més aïllats els deixa,
i no els sents amb cap queixa. 

Famílies que feia molt de temps, 
no compartien moments.  

I ara, 
hem de saber,
la realitat transformar,
amb estima i valentia,
la societat s’ha d’implicar,
creant una gran familia. 

Presentació TISOC

El projecte TISOC és fruit d'un acord de col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i la Conselleria d'Ed...