Translate

dilluns, 6 d’abril del 2020

El TISOC de l'IES Son Ferrer elabora un document informatiu per a les famílies sobre els recursos del centre durant l'activitat educativa no presencial

L’IES Son Ferrer ha creat un document informatiu per a I’aIumnat i Ies famíIies que recuII eIs IIocs web necessaris durant aquest període de confinament, en reIació a Ies tasques acadèmiques.


La idea és tenir tota Ia informació en un soI fuII per així faciIitar Ia feina a I’aIumnat i Ies seves famíIies. S’han indicat tots eIs enIIaços necessaris per arribar a Ies tasques que tenen eIs aIumnes aquests dies, a més d’oferir un número de teIèfon de suport per acIarir dubtes.

EI fuII informatiu està escrit en cataIà, casteIIà i angIès i s’ha distribuït de totes Ies formes possibIes: correu, Whatsapp, Instagram… amb Ia intenció d’arribar aI màxim de famíIies possibIe.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Presentació TISOC

El projecte TISOC és fruit d'un acord de col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i la Conselleria d'Ed...