Translate

dilluns, 27 d’abril del 2020

L'equip de professionals TISOC elabora un document divulgatiu del Protocol de detecció i notificació de situacions de risc social durant la suspensió de l'activitat educativa presencial de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca

Els educadors i les educadores socials, amb la intenció de sensibilitzar el personal docent sobre la necessitat de la detecció i intervenció en les situacions de risc social que viu l'alumnat durant el confinament, així com el procediment a seguir per notificar-les als serveis pertinents des dels centres educatius, ha elaborat un document divulgatiu del Protocol establert per la Conselleria

dijous, 16 d’abril del 2020

L'equip TISOC ens reunim en videoconferència

La reunió en videoconferència ens permet compartir bones pràctiques i dificultats sorgides a causa de la suspensió de l'activitat educativa presencial durant la qual realitzam les nostres funcions mitjançant teletreballdimarts, 7 d’abril del 2020

Tutorials de Youtube per facilitar l'accés a les feines a l'IES Son Ferrer

El TISOC del centre ha elaborat tutorials de Youtube perquè els i les alumnes puguin arribar a les tasques escolars que el professorat penja a diferents plataformes


Per a poder ajudar a l’alumnat i a les famílies, l’IES Son Ferrer, ha elaborat uns tutorials que expliquen com arribar a diversos espais virtuals necessaris per fer les tasques encomanades.

Com entrar al web del centre, on hi ha penjades totes les feines a fer, els correus electrònics dels professors, circulars informatives… Com arribar a aplicacions com el Google Classroom i al Moodle, aules virtuals que necessiten els alumnes per fer algunes de les feines. Aquest és l’objectiu dels tutorials, oferir una solució visual per ajudar a les famílies.

La fórmula utilitzada ha estat gravar aquests tutorials i penjar-los al Youtube. Després, s’ha ofert l’enllaç per diversitat de vies per a què tothom que ho necessiti hi pugui tenir accés.

dilluns, 6 d’abril del 2020

Proposta per treballar amb grups l'assetjament escolar a l'IES Josep Sureda i Blanes

El TISOC del centre va proposar l'activitat de prevenció de l'assetjament escolar a la Comissió de Convivència qui va acceptar-la per dur-la a terme als grups-classe


L'activitat es concreta en:
  1.     Adaptació del cartell sobre assetjament escolar proposat per www.libresdebullying.com.ar
  2.     Visualització del capítol Víctor el becado de la serie "La Rosa de Guadalupe" que mostra una situació d’assetjament escolar per motiu d’estatus socioeconòmic. https://www.youtube.com/watch?v=1ImDl1Nhedo
  3.     Activitat per petits grups d’ordenar temporalment escenes mitjançant fotogrames del capítol amb l'objectiu de afavorir la comprensió del capítol.
  4.     A partir de fotografies de cada personatge del capítol, l’alumnat identifica la funció de cada un dels protagonistes.
  5.     Una vegada identificades les funcions, es mostra l’esquema del model d’Olweus d’assetjament escolar amb cada un dels personatges associat a cada tipus de protagonista del model.
  6.     Es mostra el cartell i, asseguts en cercle, es convida a l’alumnat que conti algun cas que coneguin. d'assetjament escolar, agafant algun exemple del cartell.
  7.     Per acabar, es fa un resum de la sessió i es tanca deixant una pregunta per a la reflexió individual: I tu, quin personatge voldries ser?

Es va realitzar amb un grup de 1r d’ESO i el resultat, a partir de les opinions posteriors de l’alumnat, va ser positiu. En aquest cas, no vàrem comptar amb el cartell, però es varen realitzar la resta de passes.  

En poder tornar a classe, reprendrem el projecte per tal d’executar-lo amb la resta de grups.

El TISOC de l'IES Son Ferrer elabora un document informatiu per a les famílies sobre els recursos del centre durant l'activitat educativa no presencial

L’IES Son Ferrer ha creat un document informatiu per a I’aIumnat i Ies famíIies que recuII eIs IIocs web necessaris durant aquest període de confinament, en reIació a Ies tasques acadèmiques.


La idea és tenir tota Ia informació en un soI fuII per així faciIitar Ia feina a I’aIumnat i Ies seves famíIies. S’han indicat tots eIs enIIaços necessaris per arribar a Ies tasques que tenen eIs aIumnes aquests dies, a més d’oferir un número de teIèfon de suport per acIarir dubtes.

EI fuII informatiu està escrit en cataIà, casteIIà i angIès i s’ha distribuït de totes Ies formes possibIes: correu, Whatsapp, Instagram… amb Ia intenció d’arribar aI màxim de famíIies possibIe.


dimecres, 1 d’abril del 2020

Bona pràctica de tutoria per a la gestió emocional en temps de coronavirus a l'IES Aurora Picornell

La TISOC de l'IES Aurora Picornell vol compartir la dinàmica que ha posat en pràctica una tutora del centre:

El testimoni que dona la paraula als cercles de tutoria segueix rodant entre els i les alumnes del grup i la seva tutora a través del Classroom per enviar desitjos a la resta de companys i companyesAquests dies de confinament no són fàcils per a ningú. Els centres escolars, professorat i alumnat han hagut d'adaptar-se a aquesta situació, adaptant les metodologies i les tasques per continuar la docència de manera no presencial. No s'avança temari, només es reforcen els continguts assolits durant el curs. Els deures i el professorat s'han convertit alhora en un motiu d'exigència i preocupació però al mateix temps una "via de fugida" per a infants i joves que poden evadir-se un moment de la realitat. En aquests moments és important no perdre de vista la gestió de les emocions, tenir en compte la vulnerabilitat dels alumnes i fer un acompanyament emocional esdevé imprescindible.


A l'IES Aurora Picornell aquests dies més que mai, adapten les seves tasques sense perdre de vista aquest objectiu. Avui vull compartir una dinàmica d'una companya, Ruth Muñoz, creada per a la seva tutoria. Na Ruth proposa una activitat al Classroom anomenada “La Resistència” (va triar aquest nom en homenatge a la disfressa que els va donar el 1r premi al Carnestoltes de l’institut) on mitjançant el fil conductor de n’Elmer (testimoni emprat als cercles de l’aula) vol transmetre un missatge d’ànim a tot l’alumnat perquè resistirem al Covid (i a la vida, en general). 


<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


N’Elmer és a ca nostra!


A n’Elmer li agrada molt rodar món, passar per mans de nines i de nins que quan l’agafen en braços poden expressar allò que volen, allò que senten. Això és el que fa més feliç a n’Elmer.


N’Elmer és a casa i no pot sortir. Tot i que ho entén, n’Elmer enyora sentir les vostres paraules. Li he fet una foto perquè recordeu que tots i totes, cadascú i cadascuna de nosaltres amb el nostre color formam part de n’Elmer i que totes i totes som com n’Elmer diferents a la resta d’elefants i elefantes i únics!
Aquesta setmana com a activitat de tutoria, vos suggeresc que imagineu que teniu n’Elmer a la mà i que fem un cercle amb totes les altres companyes i companys de classe. El farem viatjar de casa en casa de tots els alumnes i les alumnes de primer B. La pregunta que vos propós simplement és que contesteu: Què li desitjau a la resta de companys i companyes que estan a ca seva?


Podeu fer el vostre comentari responent a aquesta entrada.


Començ jo: Us desitj que pogueu gaudir de llegir un bon llibre, una horabaixa sense pressa.


I tu, què li desitges als teus companys i les teves companyes?


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Aquestes són algunes de les respostes de l'alumnat:


Presentació TISOC

El projecte TISOC és fruit d'un acord de col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i la Conselleria d'Ed...